- 5 -

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Καθημερινά σε όλα τα στάδια παραγωγής από τον έλεγχο των δημητριακών καρπών μέχρι και την παραγωγή και διάθεση του χοιρινού μας κρέατος, πραγματοποιούνται τεχνικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι οι οποίοι πιστοποιούν την καταλληλότητα και ασφάλεια τους. Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα
ποιότητας εναρμονισμένο με τις βασικές αρχές HACCP.